Zapisy uczniów na rok szkolny 2022/2023

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach prowadzi zapisy dzieci do klasy I w roku szkolnym 2022/2023

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

  • dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 39 z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2015 r.

3. Do zgłoszenia rodzic dołącza załącznik nr 1 i w razie potrzeby kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.

4. Harmonogram zapisów (dzieci zamieszkałe w rejonie) w roku szkolnym 2022/2023:

– Pobranie ze strony internetowej SP 39 lub wydawanie w sekretariacie kart zgłoszeń – w godz. 8:00-15:00

– Pobranie ze strony internetowej SP 39 lub wydawanie w sekretariacie kart zgłoszenia dziecka do świetlicy – w godz. 8:00-15:00.

– Składanie kart zgłoszeń, załącznika nr 1, oświadczenia RODO oraz zgłoszenia dziecka do świetlicy do sekretariatu – w godz. 8:00-15:00.

5. W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły podstawowej innej niż SP 39 rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SP 39 (najpóźniej do 30 września 2022 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Zgłoszenie

Załącznik nr 1 do zgłoszenia

RODO-rodzice

Karta zgłoszenia do świetlicy

Regulamin świetlicy

Zarządzenie Nr 25/2022 Prezydenta Miasta Kielce

Zarządzenie Nr 51/2022 Prezydenta Miasta Kielce

Skip to content