Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

p. Justyna Socha
p. Szymon Baumel
p. Justyna Piasecka

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

A.
Wydatkowanie środków pochodzących ze składki Rady Rodziców odbywa się następująco:
Środki ze składki Rady Rodziców są przekazywane do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców.
Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
1. Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak: festyny sportowo-rekreacyjne, dni sportu, promocji zdrowia, finały szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych, innych konkursów zgodnie z planem dydaktyczno-wychowawczym;
2. Nagrody w konkursach szkolnych.
3. Nagrody, dyplomy, statuetki  dla wyróżniających się uczniów na koniec roku szkolnego.
4. Zakup potrzebnych materiałów do prowadzenia kół zainteresowań i pracę z uczniem słabym.
5. Zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego.
6. Zakup materiałów do dekoracji, finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem kroniki szkoły, wydaniem folderów.
7. Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły.
8. Pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników bądź zapomogi.
9. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców.
10. Zaopatrzenie w materiały opatrunkowe  gabinetu pielęgniarki, bloku SPORTOWEGO
11. Wydatki związane z reprezentacją Rady Rodziców.
 B.
Wydatkowanie środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska.
Środki mogą być wydatkowane na:
1. Dofinansowanie celów ustalonych w punkcie A.
2. Finansowanie własnych projektów Rady Rodziców np. komputery, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych, inne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i wystrój szkoły.

Skip to content