Regulamin korzystania z telefonów komórkowych w szkole

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych w szkole

  1. Każdy uczeń ma prawo w trakcie pobytu w szkole korzystać z telefonu komórkowego i stacjonarnego znajdującego w sekretariacie szkoły.
  2. Uczeń ma również prawo do posiadania osobistego telefonu komórkowego na terenie szkoły.
  3. Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole.
  4. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych, uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela bądź pracownika szkoły i w jego obecności.
  5. Ładowanie telefonów komórkowych na terenie szkoły jest zabronione.
  6. Odpowiedzialność materialną za aparat telefoniczny ponosi uczeń i jego rodzic.

Procedury dotyczące postępowania wobec ucznia łamiącego zasady korzystania
z telefonu na terenie szkoły

  1. Trzykrotne naruszenie zakazu korzystania z telefonu skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień. Uczeń może być ukarany w ten sposób tylko raz w ciągu semestru. Informacja o złamaniu zakazu przez ucznia powinna być odnotowana w formie uwagi w dzienniku elektronicznym.
  1. W przypadku ponownego złamania przez ucznia regulaminu dotyczącego używania telefonu wzywany zostaje do szkoły rodzic/opiekun dziecka i ustala się z nim zasady dalszego postępowania.

 

Skip to content