Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39  IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W KIELCACH

§1

 1. Świetlica realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w rocznym planie pracy szkoły oraz Programie wychowawczym.
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo – wychowawczej działalności szkoły.
 3. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.
 5. Świetlica jest czynna w godzinach 6:30 – 16:30.
 6. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 7. Pracę wychowawców koordynuje kierownik świetlicy.
 8. Do zadań świetlicy należy:
  a) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po lekcjach,
  b) utrwalanie nawyków dobrego wychowania,
  c) rozwijanie zainteresowań wychowanków,
  d) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
  e) kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia oraz aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu,
  f) wpływanie na stan świadomości ekologicznej uczniów,
  g) zwracanie uwagi na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej,
  h) organizowanie nauki własnej,
  i) udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  j) prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem,
  k) szkolnym w celu eliminowania trudności wychowawczych.
 9. Uczeń nie może samowolnie opuszczać świetlicy.
 10. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczycieli świetlicy.
 11. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP.
 12. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 13. Za telefony i inne urządzenia elektroniczne oraz przyniesione z domu zabawki odpowiedzialność ponosi uczeń i jego rodzice.

 

§2

PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności:
  a) uczniowie z klas I-III,
  b) uczniowie rodziców pracujących zawodowo, którzy udokumentują zatrudnienie,
  c) uczniowie z rodzin niepełnych (rodzic pracujący),
  d) uczniowie z rodzin zastępczych.
 2. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają:
  a) złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy,
  b)
  rozpatrzenie wniosku przez komisję kwalifikacyjną w składzie:
  – wicedyrektor szkoły,
  – kierownik świetlicy,
  – wychowawcy świetlicy,
  c) do 31 sierpnia danego roku ogłoszenie listy przyjętych.

 

§3

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI ZE ŚWIETLICY PRZEZ RODZICÓW

 1. Uczeń, przychodząc do świetlicy, zgłasza swoją obecność wychowawcy świetlicy, który zapisuje jego dane w zeszycie kontroli obecności. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni), odbierając dziecko ze świetlicy, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie wychowawcę świetlicy.
 3. Dziecko powinno być odbierane ze świetlicy przez osobę wskazaną przez rodziców (opiekunów prawnych) w oświadczeniu. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w oświadczeniu, rodzic musi dostarczyć jednorazowe pisemne upoważnienie dla tej osoby. Jeśli upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia i nie ma możliwości skserowania go, dzienniczek pozostaje w świetlicy do dnia następnego.
 4. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy po uprzednim kontakcie np. telefonicznym z rodzicem (opiekunem prawnym) może wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca świetlicy legitymuje osobę odbierającą dziecko, spisując przy tym dane osobowe z jej dokumentu tożsamość.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) nie mają możliwości telefonicznego polecania dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 6. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 1630 wychowawca świetlicy:
  a) kontaktuje się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka wskazanymi w Karcie zgłoszenia dziecka do
  świetlicy
  celem wyjaśnienia sytuacji,
  b) w przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu:
  kierownika świetlicy, dyrektora szkoły, najbliższą jednostkę policji,
  c) dziecko pod opieką wychowawcy świetlicy oczekuje na odbiór przez dorosłego członka rodziny (opiekuna
  prawnego) bądź w przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu rodziców (opiekunów prawnych)
  dziecko przekazywane jest policji w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo –
  wychowawczy.
 7. Rodzice (opiekunowie prawni), zwalniając dziecko ze świetlicy na zajęcia dodatkowe lub zezwalając na samodzielny powrót dziecka do domu, zobowiązani są do wypełnienia stosowanego oświadczenia (druki do pobrania u wychowawcy świetlicy).
 8. W przypadkach zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym nauczycieli świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia. Nauczyciel nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

 

§4

PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE
WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY NA LEKCJE I ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 1. Dzieci klas I – III rozpoczynające zajęcia lekcyjne o godzinie 800 przebywają w świetlicy do godziny 750, następnie pod opieką wychowawcy świetlicy udają się do szatni, skąd odbierane są przez nauczycieli pełniących już tam dyżur.
 2. Nauczyciele klas I – III są zobowiązani do odprowadzania dzieci po zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych do świetlicy.
 3. Nauczyciele, którzy pozostawiają w świetlicy dzieci niebędące wychowankami świetlicy, zobowiązani są do przyprowadzenia ich do świetlicy i do ich osobistego odbioru.

 

§5

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRÓBY ODEBRANIA UCZNIA PRZEZ OSOBĘ,
CO DO KTÓREJ ZACHODZI PODEJRZENIE ZN
AJDOWANIA SIĘ W STANIE NIETRZEŹWOŚCI LUB
POD WPŁYWEM INN
YCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy świetlicy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, wychowawca świetlicy zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach takiej sytuacji (w tym o wezwaniu policji i zawiadomieniu dyrektora szkoły) oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.
 2. O zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy, dyrektora szkoły.
 3. Z zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej.
 4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka, wychowawca świetlicy zobowiązany jest wezwać policję.
 5. O zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest powiadomić wychowawcę klasy.

§6

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WŚRÓD WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY AGRESJI SŁOWNEJ

 1. Wychowawca świetlicy zawsze interweniuje, upominając ucznia.
 2. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia działań wychowawczych wobec ucznia stosującego agresję słowną.
 3. W przypadku braku skuteczności podjętych działań wychowawca świetlicy informuje rodziców i wychowawcę klasy o negatywnym zachowaniu ucznia oraz dokonuje stosownego wpisu w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej.

 

§7

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WŚRÓD WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY AGRESJI FIZYCZNEJ

 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji – izolacji uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowy oraz powiadomienia wychowawcy klasy i rodziców uczniów o zdarzeniu.
 2. W razie konieczności wychowawca świetlicy powiadamia pedagoga, dyrektora szkoły oraz w razie potrzeby wzywa policję lub pogotowie ratunkowe.
 3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej.

§8

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KRADZIEŻY

 1. W przypadku wystąpienia kradzieży na terenie świetlicy wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej.
 2. Wychowawca świetlicy informuje o zajściu rodziców dziecka, kierownika świetlicy oraz wychowawcę klasy.

 

§9

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OPUSZCZENIA PRZEZ UCZNIA ŚWIETLICY BEZ POZWOLENIA

 1. Jeśli uczeń bez pozwolenia opuści świetlicę szkolną, wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia kierownika świetlicy, rodziców dziecka oraz wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca świetlicy w obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
 3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej.
 4. Trzykrotne opuszczenia świetlicy bez pozwolenia spowoduje skreślenie ucznia z listy wychowanków świetlicy.

 

§10

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CELOWEGO NISZCZENIA MIENIA KOLEGÓW, SZKOŁY

 1. W przypadku wystąpienia celowego zniszczenia mienia kolegi lub szkoły wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę wychowawczą ze sprawcą.
 2. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców dziecka, wychowawcę klasy, do której uczeń uczęszcza. Sporządza także notatkę służbową w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej.
 3. Uczeń niszczący celowo cudze mienie zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

§11

KONTAKTY WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY Z RODZICAMI UCZNIÓW

 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencję.
 2. Wychowawca świetlicy dokumentuje utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów, dokonując wpisu w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej.

 

§12

POSTĘPOWANIE Z UCZNIAMI, KTÓRZY NIE SĄ ZAPISANI DO ŚWIETLICY,
A NIE ZOSTALI PO ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH ODEBRANI PRZEZ RODZICÓW

 1. W przypadku, gdy uczeń niebędący wychowankiem świetlicy skończył zajęcia i nie został odebrany przez rodziców, a nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, uczeń może zostać przyprowadzony do świetlicy. Nauczyciel robi to osobiście i podaje dane ucznia. Zobowiązany jest też do powiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) o pozostawieniu dziecka w świetlicy.
 2. Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy są wpisywani na listę obecności.

 

 

Skip to content