PROJEKT 1

Indywidualna diagnoza potrzeb
Szkoły Podstawowej nr 39
im. Stanisława Moniuszki w Kielcach

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach, to wiodąca placówka oświatowa prowadzona przez Urząd Miasta Kielce, przygotowująca uczniów do podejmowania kształcenia w szkołach ponadpodstawowych wszystkich typów.

Diagnoza została przeprowadzona na potrzeby planowania rozwoju SP 39 oraz działań zmierzających do pozyskania środków z funduszy zewnętrznych na rozwój placówki, nauczycieli i uczniów. Zawiera aktualne dane źródłowe dotyczące funkcjonowania placówki oświatowej w następujących sferach:

 1. placówki oświatowej: Szkoły Podstawowej nr 39;
 2. uczniów szkoły;
 3. nauczycieli placówki.

Ad. I. Diagnoza placówki oświatowej.

Obecnie Szkoła Podstawowa nr 39 zlokalizowana jest w Kielcach przy ul. Marii Krzyżanowskiej 8. Budynek nie był modernizowany z wykorzystaniem funduszy UE. Jak wynika z analizy spisu z inwentarza oraz wizji lokalnej szkoła posiada:

 • dwie pracownie komputerowe służące do realizacji programu nauczania z zakresu informatyki oraz wspierania realizacji podstawy programowej innych przedmiotów. Pracownie wyposażone są w 15-17 stanowisk komputerowych Na chwilę obecną wymiany wymagają drukarki w pracowniach. Brakuje skanerów i projektorów multimedialnych.
 • Salę geograficzno – ekologiczną wyposażoną w niezbędne pomoce dydaktyczne służące do realizacji podstawy programowej
 • Salę  fizyczną wyposażoną w niezbędne pomoce dydaktyczne służące do realizacji podstawy programowej
 • Salę chemiczną wyposażoną w niezbędne pomoce dydaktyczne służące do realizacji podstawy programowej
 • Sale dla edukacji wczesnoszkolnej wyposażone w sprzęt dedykowany uczniom klas I-III
  i niezbędne pomoce dydaktyczne
 • Salę teatralną wyposażoną w profesjonalny sprzęt nagłaśniający
 • Świetlicę szkolną wyposażoną w podstawowy sprzęt do realizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych
 • Strefę relaksu dla uczniów,

Z przeprowadzonego spisu z natury wynika, że szkoła wymaga doposażenia w pracownie i sprzęt, które są zgodne z podstawami programowymi.

W szkole niezbędne jest przygotowanie i wyposażenie:

 • Doposażenie wszystkich sal lekcyjnych w tablice interaktywne oraz drukarki
 • Utworzenie kolejnej strefy relaksu
 • Zakup dywanu interaktywnego dla potrzeb dzieci korzystających z zajęć w świetlicy szkolnej (edukacja włączająca dla dzieci z SPE)
 • Zmiana systemu dzwonków na bardziej przyjazną, muzyczną formę dźwięków
 • Doposażenie sali do zajęć Integracji Sensorycznej

Ad. II. Diagnoza potrzeb uczniów i uczennic szkół wchodzących w skład Zespołu

Liczba uczniów Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach w podziale płeć i wiek:

Poziom edukacyjnyIlość dziewczątIlość chłopców
Klasa 01014
Klasa I4567
Klasa II6360
Klasa III4753
Klasa IV4449
Klasa V5763
Klasa VI4247
Klasa VII4057
Klasa VIII1514

Źródło danych: dzienniki lekcyjne – rok szkolny 2023/24

Z dany WUP w Kielcach wynika, że w lutym 2022 roku w woj. świętokrzyskim było 39 479 osób (51,3% K) osób bezrobotnych. Z uwagi na duży odsetek kobiet bezrobotnych i dysproporcje w placówce wszelkie działania powinny być ukierunkowane na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy co przyczyni się do spadku bezrobocia w tej grupie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach stanowią zróżnicowane środowisko wychowawcze. W ciągu ostatnich lat zauważa się narastającą tendencję występowania różnorodnych problemów: edukacyjnych, wychowawczych, rodzinnych, rówieśniczych i problemów dotyczących zdrowia psychicznego uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 objęto różnorodnymi formami pomocy 115 uczniów. Zdiagnozowano w poradni 91 osób. Wszystkim zagwarantowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Podopiecznym wymagającym wspierania potencjału rozwojowego zapewniono, w przypadku orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności: (z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera- 10 uczniów, niedowidzeniem -3 uczniów, niepełnosprawnością ruchową, tym afazją – 1 uczeń, niepełnosprawnościami sprzężonymi -1 uczennica uczęszczająca do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego) odpowiednie formy pomocy, w postaci zajęć rewalidacyjnych.  Wychowankom z zaleceniami poradni z tytułu specyficznych trudności w nauce, zagwarantowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 44 uczniów w czternastu grupach zajęciowych i dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla 33 uczniów w dziewięciu grupach zajęciowych w klasach 4-8 oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla 13 uczniów w pięciu grupach zajęciowych. W klasach 1-3 zajęcia wyrównawcze dla 13 uczniów zorganizowano w trzech grupach zajęciowych. Natomiast podopiecznym powracającym z zagranicy lub obcokrajowcom, dodatkowe zajęcia, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb (3 uczniów).

Wszystkie zajęcia z uczniami realizowane były w trakcie nauczania zdalnego poprzez aplikację Teams, jak również stacjonarnie na terenie szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022 objęto pomocą psychologiczno-pedagogiczną 193 uczniów. Uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (21 osób) ze względu na niepełnosprawności: (z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera- 14 uczniów, niedowidzeniem -3 uczniów, niepełnosprawnością ruchową, tym afazją – 2 uczniów, niepełnosprawnościami sprzężonymi -2 uczennice (w tym 1 uczęszczającą do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego) odpowiednie formy pomocy, w postaci zajęć rewalidacyjnych.

Z tytułu trudności w nauce, zagwarantowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 53 uczniów w piętnastu grupach zajęciowych i dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla 38 uczniów w jedenastu grupach zajęciowych w klasach 4-8 oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla 19 uczniów w czterech grupach zajęciowych. W klasach 1-3 zajęcia wyrównawcze dla 21 uczniów zorganizowano w czterech grupach zajęciowych.  Natomiast podopiecznym powracającym z zagranicy lub obcokrajowcom, dodatkowe zajęcia, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb (12 uczniów).

Ponadto od marca 2022 roku realizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne: logopedyczne (5 grup zajęciowych, w których realizowało zajęcia 20 uczniów), korekcyjno-kompensacyjne (3 grupy, w których realizowało zajęcia 14 uczniów), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (8 grup,
w których realizowało zajęcia 69 uczniów), inne o charakterze terapeutycznym (2 grupy, w których realizowało zajęcia 2 uczniów). Niektórzy uczniowie korzystali z kilku form zajęć.

Tendencja te znajduje odzwierciedlenie w liczebności diagnoz przeprowadzonych przez Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz liczebności uczniów kwalifikowanych do różnorodnych form zajęć na terenie szkoły.

Dużą grupę uczniów wymagających pomocy stanowią podopieczni korzystający ze wsparcia w postaci zajęć wyrównawczych z różnych przedmiotów i korekcyjno-kompensacyjnych.

W roku szkolnym 2022/2023 objęto pomocą psychologiczno-pedagogiczną 203 uczniów. Uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (28 osób) ze względu na niepełnosprawności:
 (z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera- 23 uczniów, niedowidzeniem -3 uczniów, niepełnosprawnością ruchową – 1 uczennica, niepełnosprawnościami sprzężonymi -1 uczennica.  Ponadto 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizowało wybrane zajęcia indywidualnie i 1 uczennica została objęta zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.

Z tytułu trudności w nauce, zagwarantowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 58 uczniów w trzynastu grupach zajęciowych i dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla 46 uczniów w czternastu grupach zajęciowych w klasach 4-8 oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla 26 uczniów w sześciu grupach zajęciowych. W klasach 1-3 zajęcia wyrównawcze dla 28 uczniów zorganizowano w pięciu grupach zajęciowych. Natomiast podopiecznym powracającym z zagranicy lub obcokrajowcom, dodatkowe zajęcia, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb (4 uczniów). Uczniom
z Ukrainy zorganizowano zajęcia w czterech grupach. Łącznie uczestniczyło w nich 51 podopiecznych, a podopiecznym z klas ósmych dostosowano formy i warunki egzaminów do ich indywidualnych potrzeb (37 osób).

Kolejną grupę stanowią uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy mieszkają głownie na terenie gminy Kielce (25 osób), a 3 uczniów dojeżdża do szkoły z ościennych miejscowości. Z informacji otrzymanych od rodziców oraz w ocenie pedagogów i nauczycieli można stwierdzić, że status materialny i społeczny rodzin kształtuje się na poziomie przeciętnym.  Szczególnie finansowo obciążające są dodatkowe, odpłatne zajęcia specjalistyczne, w których uczestniczą uczniowie. Z informacji przedstawionych przez rodziców wynika, że ich koszty w znaczący sposób uszczuplają ich budżety domowe.

Sześcioro uczniów wychowuje się w rodzinach niepełnych, rozbitych.  Jeden z uczniów jest sierotą. Dwoje podopiecznych wychowywane jest przez opiekunów, którzy nie są ich biologicznymi rodzicami.

Aktualnie w Szkole Podstawowej nr 39 im. St. Moniuszki w Kielcach 28 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach zdobywa wiadomości i umiejętności szkolne.

Przedstawione powyżej dane, zamieszczone w tabelach: 4,5,6,7 wskazują, że liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego systematycznie rośnie.

Wskazania poradni, zawarte w orzeczeniach dotyczą głównie następujących  rodzajów zajęć rewalidacyjnych:

 • logopedycznych,
 • rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne,
 • integracji sensorycznej

Zajęcia rewalidacyjne niwelujące niepełnosprawności wymagają zorganizowania odpowiednio dostosowanych sal, wyposażonych w niezbędne pomoce dydaktyczno- terapeutyczne. Posiadane zasoby szkoły są niewspółmierne do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Największą grupę potrzeb stanowią uczniowie z zaleceniami do zajęć integracji sensorycznej, zajęć korygujących mowy, zajęć rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne oraz zajęć z tyflopedagogiki. Wszystkie pracownie do zajęć specjalistycznych z uczniami wymagają doposażenia w niezbędny sprzęt i pomoce.

Edukacja zdalna, izolacja uczniów w sposób znaczący, ujemny wpłynęły na zdrowie psychiczne uczniów. Odnotowano wiele objawów psychosomatycznych. Zdecydowanie pogorszyła się koncentracja uczniów i problem ze skupieniem uwagi na zajęciach lekcyjnych. Spadła kondycja fizyczna. Zaobserwowano większą męczliwość, nie tylko podczas zajęć wychowania fizycznego oraz niechęć do wszelkiej aktywności.

Wśród młodzieży został zaobserwowany wyższy wskaźnik zaburzeń psychicznych: lękowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsywnych, a także fobie społeczne, depresje, samookaleczenia i myśli samobójcze. Szczególnie niepokojącą formą rozładowania napięcia przez uczniów jest autoagresja zaobserwowana zarówno u dziewcząt, jak i chłopców. Znaczna część uczniów odczuwa zaburzenia poczucia bezpieczeństwa, smutek i osamotnienie, przygnębienie, różne formy stresu.

Nasila się ilość negatywnych emocji: obniżenie nastroju, żal i frustracja (irytacja), uczucie rezygnacji. U niektórych uczniów zauważa się całkowity brak motywacji do działania (abulia). Uczniowie częściej wchodzą w konflikty rówieśnicze, mają trudności w rozpoznawaniu emocji i potrzeb innych osób, zauważalne są deficyty związane z komunikacja interpersonalną. Występuje ogólny spadek
w umiejętnościach społeczno-emocjonalnych. Uczniowie ujawniają również trudności w zakresie braku kontroli emocjonalnej oraz towarzyszące im wybuchy agresji czy ataki paniki.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych przeprowadzona wśród uczniów i rodziców wykazała u 65% uczniów problemy w radzeniu sobie ze stresem. W związku z tym istnieje potrzeba zorganizowania dla wyżej wymienionych grup uczniów warsztatów doskonalących umiejętności radzenia sobie ze stresem z elementami muzykoterapii, arteterapii i bajkoterapii. Prowadzenie zajęć indywidualnych przez psychologa, pedagogów mających na celu wyciszenie niepożądanych emocji i uspokojenie uczniów, a także w dalszej kolejności omówienie sytuacji i wskazanie alternatywnych sposobów reagowania, objęcia uczniów z rozpoznanymi problemami i zaburzeniami zajęciami o charakterze terapeutycznym mające na celu podniesienie samooceny, poprawę umiejętności wyrażania emocji, radzenia sobie z nimi poprzez redukcję odczuwanego napięcia oraz technik przekierowania uwagi.

Grupa docelowa w projekcie zostanie dobrana w taki sposób, aby umożliwić wszystkim osobom bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznawaną religię czy orientację seksualną sprawiedliwy dostęp do projektu na jednakowych zasadach.

Dodatkowo wśród uczniów i rodziców przeprowadzono ankietę dotyczącą ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych:

 • 70 % uczniów oczekuje wsparcia w formie zajęć dodatkowych ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych (edukacyjne, artystyczne, sportowe)
 • 60 % uczniów wskazuje potrzebę w ramach zajęć psychologiczno-pedagogicznych,
 • 45 % uczniów potrzebuje wsparcia doradcy zawodowego,
 • 25% uczniów wymaga wsparcia w zakresie edukacji włączającej
 • 65% uczniów wykazuje trudności w radzeniu sobie ze stresem

Dodatkowo uczniowie w ankietach wykazali potrzebę uczestnictwa w zajęciach rozwijających ich kompetencje uniwersalne. Zwiększy to ich motywacje do działania i poprawi start na kolejnym etapie edukacyjnym.

Nie zdiagnozowano istotnych barier równościowych związanych różnicami między K i M.

Ad. III. Diagnoza potrzeb nauczycieli kształcenia zawodowego

W roku szkolnym 2023/24 w Szkole Podstawowej nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach pracuje 87 nauczycieli (75 Kobiet oraz 12 Mężczyzn):

 • Nauczyciele języka polskiego: 3 osoby
 • Nauczyciele matematyki: 4 osoby
 • Nauczyciele języka angielskiego:5 osób
 • Nauczyciele języka niemieckiego: 3 osoby
 • Nauczyciele historii: 2 osoby
 • Nauczyciele fizyki: 1 osoba
 • Nauczyciele chemii: 2 osoby
 • Nauczyciele geografii/przyrody: 2 osoby
 • Nauczyciele biologii: 2 osoby
 • Nauczyciele informatyki: 4 osoby
 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: 15 osób
 • Nauczyciele wychowania fizycznego:6 osób
 • Nauczyciele – współorganizatorzy kształcenia :11 osób
 • Nauczyciele bibliotekarze: 2 osoby
 • Nauczyciele muzyki: 2 osoby
 • Nauczyciele plastyki/techniki: 2 osoby
 • Wychowawcy świetlicy szkolnej: 12 osób
 • Specjaliści: 3 osoby

Intensywny postęp technologicznym oraz wzrastające wymagania społeczeństwa względem placówek oświatowych wymagają zwiększenia kwalifikacji oraz kompetencji nauczycieli. Wszyscy nauczyciele w wywiadzie przeprowadzonym na potrzeby diagnozy wyrazili chęć uczestnictwa w projektach umożliwiającym im uczestnictwo w szkoleniach, kursach, webinariach lub studiach podyplomowych.

Diagnoza zawiera również rekomendacje instytucji otoczenia społeczno – gospodarczego. W wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym z instytucjami współpracującymi ze szkołą wskazali następujące problemy:

 • Nie wszystkich rodziców stać na zorganizowanie swoim dzieciom dodatkowych zajęć, rozwijających ich zainteresowania i predyspozycje;
 • Uczniowie nie mają sprecyzowanych planów dotyczących wyboru szkoły ponadpodstawowej, nie uwzględniają swoich predyspozycji i zainteresowań;
 • Uczniowie nie radzą sobie ze stresem i emocjami, potrzebują wsparcia pedagoga
  i psychologa (zwiększenie dostępności do specjalistów poprzez  indywidualne konsultacje i porady);
 • Wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wymagają również rodzice uczniów
  (zwiększenie dostępności do specjalistów poprzez indywidualne konsultacje i porady).

Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły:

 • podniesienie jakości kształcenia w szkole wymaga wsparcia 3 obszarów (szkoły, uczniów oraz nauczycieli);
 • doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt, zgodnie ze wskazaniami diagnozy;
 • organizacji zajęć dodatkowych rozwijających i wyrównawczych dla uczniów szkoły z uwzględnieniem kompetencji twardych oraz kompetencji miękkich (np. komunikacji, pracy w grupie, kreatywności, radzenia sobie ze stresem itp.)
 • organizacji kursów, szkoleń, webinariów dla nauczycieli;
 • zaplanowanie dodatkowych warsztatów i zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego – coachingu dzieci i młodzieży.

Kielce, 5 października 2023 r.

Skip to content