Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Zadaniem biblioteki szkolnej jest promowanie czytelnictwa, rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz ich wrażliwości kulturowej i społecznej.
 2. Ze zbiorów mogą korzystać uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.
 4. Książek nie należy przetrzymywać, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy. W wyjątkowych sytuacjach można przesunąć termin zwrotu.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie wypożyczonych książek.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy odkupić ten sam tytuł bądź inny wskazany przez bibliotekarza.
 7. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 9. Uczeń, który nie stosuje się do regulaminu, nie może korzystać z usług biblioteki.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. ICIM stwarza warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania własnych zainteresowań i przyjemnego spędzania czasu wolnego.
 2. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 3. Korzystanie z urządzeń znajdujących się w czytelni i z własnych nośników pamięci jest możliwe po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 4. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z regulaminem. Jego akceptację potwierdzić należy wpisem do rejestru użytkowników.
 5. Użytkownik sprzętu znajdującego się w czytelni ponosi odpowiedzialność finansową za jego uszkodzenie. Jeśli jest niepełnoletni to odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić nauczycielowi.
 7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby, o ile pracują w ciszy i nie przeszkadzają innym.
 8. Pracownik biblioteki ma prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez użytkowników.
 9. W przypadku naruszenia regulaminu i powszechnie przyjętych zasad ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

 

Zabrania się :

 1. Odwiedzania stron przedstawiających treści faszyzujące, rasistowskie, pornograficzne oraz zagrażające godności i wolności człowieka.
 2. Instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 3. Wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 4. Zapisywania danych na dysku twardym.
 5. Wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych.
Skip to content