Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2024/2025


06.03.2024r. – 12.03.2024r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców
dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.
Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli, którzy chcą, aby dziecko w kolejnym roku
szkolnym uczęszczało do tego przedszkola, składają potwierdzenie osobiście lub wysyłając
skan potwierdzenia emailem do placówki.


13.03.2024r. – 21.03.2024r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy
zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do
systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie https://rekrutacjekielce.pzo.edu.pl/formico-public/ (logowanie się na stronie możliwe
będzie od 13.03.2024r. do 21.03.2024r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować
i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia.
Wniosek będzie można również złożyć, podpisując go w systemie przez profil zaufany (w takim
przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku), a także wysyłając na email
placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku i oświadczeń.
Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może
wybrać dowolną liczbę placówek.


11.04.2024r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie
list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 18.04.2024r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli
korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.
Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej
placówki.


22.04.2024r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie
w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.
Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o
ewidencji ludności – Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z
rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.


Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:
 kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
 kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7
grudnia 2017r. oraz uchwałą nr XXV/454/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.
L.p. Kryteria Liczba punktów
Kryteria ustawowe

 1. Wielodzietność rodziny kandydata 200
 2. Niepełnosprawność kandydata 200
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 200
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 200
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 200
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 200

  Kryteria samorządowe
 8. Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lub szkoły 50
 9. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym lub dziecko samotnego rodzica/ opiekuna prawnego, pracującego lub studiującego w systemie dziennym 40
 10. Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie
  kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego 35
 11. Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym 30
 12. Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):
  Dochód: poniżej 100 % (poniżej 674 zł) 6
  Od 100 % – poniżej 150 % – od 674,00 zł – 1010,99 zł 5
  Od 150 % – poniżej 200 % – 1011,00 zł – 1347,99 zł 4
  Od 200 % – poniżej 250 % – 1348,00 – 1684,99 zł 3
  od 250 % – poniżej 300 % – od 1685,00 zł – 2021,99 zł 2
  od 300 % – od 2022,00 zł 1
   Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
   Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej
  dokumenty.
   W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
  w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja
  rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
   Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej
  dzieci (art. 4 ustawy prawo oświatowe).
   Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę,
  kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
  wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co
  najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy prawo oświatowe).
   Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
  28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2023 poz. 390 z późn. zm.)
  z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych
  określonych w art. 27, art.. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
  dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 poz. 2647 z późn. zm.), pomniejsza się
  je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz
  składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:
  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo
  oświatowe):
  1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
  2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44).
  3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie
  z jego rodzicem.
  4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 poz.1426
  z późn. zm.).
  Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo
  w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii
  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
  Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:
  Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez
  rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.
  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
  fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
  klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
  fałszywego oświadczenia”.
  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających
  okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub
  może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7
  ustawy o prawo oświatowe)
  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu,
  o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
  (Dz. U. z 2023 poz. 810 z późn. zm.).
Skip to content