Konkurs Historyczny – Żołnierze Wyklęci

Z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy klasy IV – VIII do udziału w konkursie.

Celem Konkursu jest:

  • upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych,
  • budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego,
  • pogłębienie wiedzy historycznej,
  • doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji w różnych źródłach,
  • kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży,
  • zachęcenie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych.

Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych przeprowadzony jest w następujących kategoriach:

I Kategoria kl. IV-V: praca plastyczna „Żołnierze Wyklęci” – laurka/kartka „Żołnierzom Wyklętym, obrońcom Ojczyzny składamy hołd”.

Praca plastyczna laurki powinna być wykonana w formacie A4, techniką dowolną,

II Kategoria kl. VI: praca plastyczna „Żołnierze Wyklęci” – znaczek pocztowy „Żołnierze Wyklęci” lub odznaka/medal „Żołnierzy Wyklętych”

Znaczek pocztowy – zaprojektuj serię znaczków pocztowych (od 3 do 5) upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. Format od A4 do A3. Technika dowolna.

Odznaka – zaprojektuj odznakę Żołnierzy Wyklętych lub medal z okazji kolejnej Rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca). Technika dowolna, format również. Odznakę można narysować lub wykonać.

III Kategoria kl. VII – VIII: komiks lub prezentacja multimedialna „Żołnierze Wyklęci”.

Prezentacja – praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych. Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła. Prezentacje nie mogą zawierać więcej niż 20 slajdów.

Komiks – przedmiotem komiksu jest przedstawienie epizodu rozgrywającego się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych. Praca powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości maksymalnie 5 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w dowolny sposób na kadry, przedstawione jednostronnie. Strony powinny być ponumerowane.

Ocenie prac będzie podlegać:

– pomysłowość, oryginalność,
– zgodność z tematem,
– estetyka wykonania pracy,
– umiejętności doboru różnych technik plastycznych.

Prace można składać w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2021 u nauczyciela historii: p. Anny Lesiak*. Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę celującą o wadze 1 z przedmiotu historia. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oceną celującą o wadze 2.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

*Podpisaną pracę plastyczną do szkoły może dostarczyć opiekun zostawiając ją na portierni. Można również przesłać zdjęcie przez dziennik elektroniczny lub platformę Teams.