Komunikat dyrektora szkoły w sprawie zdalnego nauczania

Szanowni Państwo !

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję,
że Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.,będzie funkcjonowała w trybie nauczania zdalnego.

Sposób prowadzenia zajęć

W tym okresie zadania dydaktyczne, ale także w trudnych sprawach wychowawcze, prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji. Nauczyciele pracować będą z wykorzystaniem stosowanych do tej pory podręczników
i zeszytów ćwiczeń, wykorzystywać będą wybrane materiały edukacyjne, platformy edukacyjne, portale edukacyjne, inne zasoby Internetu, materiały  prezentowane
w pasmach edukacyjnych TVP, itd. Modyfikowane przez nauczycieli treści muszą być zgodne z realizacją podstawy programowej. Każdy nauczyciel indywidualnie będzie dobierał metody, formy i narzędzia pracy, zgodne
z możliwościami i potrzebami zespołu klasowego. W tym czasie nauczyciele monitorować będą pracę dzieci, udzielać bieżącej informacji zwrotnej, konsultować realizację przydzielonych zadań w sposób ustalony
z uczniami.

 Tryb pracy

Nauczyciele przygotowują zadania dla uczniów (np. wykonanie pracy plastycznej, pracy pisemnej, obejrzenie filmu, uzupełnienie karty pracy, wykonanie ćwiczeń, doświadczeń, rozwiązanie zadań itp.).

Nauczyciele wskazują źródła informacji, na podstawie których uczniowie wykonują zadania
z poszczególnych przedmiotów, np. platformy edukacyjne, portale edukacyjne, inne zasoby Internetu, materiały prezentowane w programach telewizji i radiofonii, kanał youtube.pl (nagrania lekcji), podręczniki
i zeszyty ćwiczeń.

Zadania i materiały nauczyciele przesyłają do rodziców, uczniów.
W przypadku uczniów klas I – III nauczyciel informuje rodziców o zadaniach i dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach
i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Uczniowie wykonują przesłane zadania samodzielnie i zgodnie z instrukcją nauczyciela, odsyłają do niego z ewentualną pomocą rodziców.

W zależności od specyfiki przedmiotu i rodzaju aktywności ucznia nauczyciele sprawdzają prace i mogą je ocenić.

W miarę możliwości nauczyciel może zorganizować telekonferencje, grupowe e-lekcje lub indywidualne konsultacje z użyciem dostępnych komunikatorów.

Nauczyciel ma prawo przeprowadzać testy i sprawdziany, w tym korzystając z platform internetowych.

Komunikacja

Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, alternatywnie poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby telefonii komórkowej.

Nauczyciele uczniów z klas I-III będą kontaktowali się z Państwem (przesyłając materiały dla dzieci) poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną lub kontakt telefoniczny.

Narzędzia do kontaktu i przesyłania zadań

Dziennik elektroniczny.

Służbowa poczta elektroniczna.

Strona SP 39 w Kielcach http://www.sp39kielce.pl

Jeżeli rodzic nie ma możliwości odebrania materiałów dla ucznia w wersji elektronicznej, materiały dydaktyczne zostaną przygotowane w wersji papierowej z możliwością odbioru
w szkole.

Konsultacje

Uczniowie mają możliwość indywidualnej konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w uzgodnionym wspólnie terminie i za pomocą ustalonego wspólnie komunikatora lub drogą mailową.

Pomoc

Jeżeli Państwa dziecko jest przeciążone pracą z konkretnego przedmiotu, proszę się zwracać za pomocą narzędzi komunikacji bezpośrednio do właściwego nauczyciela. Państwa komunikat pozwoli wówczas na indywidualizację pracy i dostosowanie jej do potrzeb
i możliwości Państwa rodziny i dziecka. Informuję również, że można korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, nauczycieli specjalistów, bibliotekarzy, nauczycieli świetlicy przez ustalone narzędzia komunikacji. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o pozostanie
w kontakcie z wychowawcą oraz bezpośrednio z nauczycielem konkretnego przedmiotu.

Obecna sytuacja pokazuje, że niezależnie od zaistniałych okoliczności, potrafimy we współpracy z Uczniami i Państwem poradzić sobie z wyzwaniami, jakie przed nami stawia rzeczywistość. Dziękuję za cierpliwość, wytrwałość i cenne uwagi.

                                                                                             Z wyrazami szacunku
                                                                                             Dorota Białek- Sołtys
                                                                                                  Dyrektor Szkoły

Skip to content